Gestió econòmica

Gestió del pressupost

L’any 2019 s’ha treballat amb el mateix pressupost que l’any 2017, que ha estat prorrogat.


Pressupost inicial (2009-2019)


Pressupost inicial (2009-2019)
  2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Pressupost 1.569.123,63 € 1.550.000,00 € 1.502.861,05 € 1.367.415,21 € 1.152.603,04 € 1.152.603,04 €  
Increment ^ anual -6.776,37 € -19.123,63 € -47.138,95 € -135.445,84 € -214.812,17 € 0,00 €  
Percentatge % anual -0,43% -1,23% -3,14% -9,91% -18,64% 0,00%  
  2015 2016 2017 2018 2019  
Pressupost 1.288.621,50 € 1.288.621,50 € 1.313.621,50 € 1.313.621,50 € 1.311.275,57€  
Increment ^ anual 136.018,46 € 0,00 € 25.000 € 0,00 € -2.345,93 €  
Percentatge % anual 10,56% 0,00% 1,90% 0,00% -0,18%  

El Departament de Cultura ha aportat 1.311.275,57 €, que inclou l’aportació de 5.654,07 € per cobrir les despeses de personal derivades del 10% de la recuperació de la paga extraordinària de 2013 i la retenció de crèdit de 8.000,00 €, en virtut de l’ordre VEH/165/2019, d’1 d’agost sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari de 2019, determinada pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

També s’han pogut incorporar, com a romanent de tresoreria per a despesa general, 19.652,69 €, i 16.921,21 € de finançament afectat.

Les aportacions per convenis, aquest any, han estat una mica superiors a les del l’any anterior (79.921,93 €). A banda, hi ha hagut altres ingressos per a prestació de serveis per un import de 4.499,22 €. En total, les aportacions fora de funcionament ordinari han significat un 6,04 % respecte al total de l’ingrés de l’exercici.

S’ha gestionat la despesa associada a l’ajut europeu POCTEFA per a participar en el projecte COOPWOOD, que tindrà continuïtat fins al 2020.

 


Aportacions (2013-2019)


Aportacions (2013-2019)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingrés propi 1.110.962,16 € 1.177.425,01 € 1.303.308,28 € 1.341.961,60 € 1.329.790,18 € 1.312.981,00 € 1.311.275,57 €
Romanent 26.252,16 € 80.553,79 € 51.084,63 € 55.535,93 € 112.926,99 € 52.289,08 € 36.573,90 €
Convenis 38.891,36 € 57.999,81 € 85.822,54 € 41.991,68 € 47.489,44 € 62.874,75 € 79.921,93 €
Prestació serveis 3.463,37 € 16.083,44 € 9.069,63 € 5.617,08 € 9.001,00 € 7.851,25 € 4.499,22 €
TOTAL 1.176.569,05 € 1.332.062,05 € 1.449.285,08 € 1.445.106,29 € 1.499.207,61 € 1.435.996,08 € 1.432.270,62 €

 


Execució del pressupost de despesa per capítols (2013-2019)


Execució del pressupost per capítols (2013-2019)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capítol 1 1.004.655,64 € 1.014.066,64 € 1.116.128,39 € 1.097.770,34 € 1.116.923,04 € 1.114.845,77 € 1.159.077,31 €
Capítol 2 139.749,90 € 216.621,92 € 259.311,67 € 194.432,04 € 306.080,15 € 282.212,34 € 221.107,87 €
Capítol 6 20.513,61 € 50.288,86 € 18.309,09 € 19.353,13 € 23.840,39 € 2.364,07 € 6.052,23 €
TOTAL 1.164.919,15 € 1.280.977,42 € 1.393.749,15 € 1.311.555,51 € 1.446.843,58 € 1.339.422,18 € 1.386.237,41 €

Com en els anys anteriors, s'ha fet una auditoria financera dels comptes anuals i la liquidació pressupostària de l’exercici 2018 i també una auditoria de compliment de normativa d’aplicació. En ambdós casos els auditors i la intervenció general han emès un informe favorable.

S’han gestionat un total de 97 expedients econòmics de despesa. Per una banda, els d’import reduït mitjançant el Registre Públic de Contractes (RPC) i, per altra banda, els menors d’import no reduït mitjançant el Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació (TEEC).

S’ha fet la implementació del programa de comptabilitat del sector públic Pangea amb efectes 1 de gener: han quedat integrades en un mateix programa la facturació electrònica i totes les gestions comptables d’ingrés i despesa, i la gestió del patrimoni i les amortitzacions.

 

Contractació administrativa

S’han elaborat un total de 40 contractes: 22 per a professionals i 18 per a especialistes.

 

Gestió de les compres

S’han avaluat tots els proveïdors per garantir que compleixin els requisits adequats a les necessitats del Centre. Concretament, 145 proveïdors: 53 autònoms i 92 proveïdors de serveis o subministraments, que han obtingut una puntuació mitjana elevada (5,68 en una escala 1-6).