Valoració terminològica

La valoració terminològica és el procés final d’elaboració d’un diccionari especialitzat, previ a les tasques de publicació, que permet assegurar-ne la qualitat lingüística, l’adequació als estàndards metodològics i la compleció terminològica.


9 obres terminològiques avaluades


Durant el 2019 han estat objecte d’informes de valoració 9 obres terminològiques, la pràctica totalitat dels nous diccionaris publicats al Cercaterm, cosa que ha permès aplicar-hi les accions de millora proposades abans de posar-los a disposició dels usuaris.

Els informes de valoració es basen en l’aplicació d’un test intern que té en compte 83 ítems relatius a la qualitat metodològica i lingüística dels diccionaris avaluats i també a la presència dels termes indispensables.

Test de valoració terminològica